KNIHOVNÍ ŘÁD

KNIHOVNÍ ŘÁD

Městské knihovny v Kynšperku nad Ohří

 

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Kynšperku nad Ohří, schválenou zastupitelstvem obce ze dne 1 .1. 2001 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a)    výpůjční služby

b)    meziknihovní služby

c)    informační služby:

i.         informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

ii.         ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

iii.         přístup na internet.

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: registrace čtenáře, tisk z internetu. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák. č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

Registrovaným uživatelem knihovny  se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.
III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:
a)    kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)    které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)    jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)    které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
Uživatel může ústně požádat o rezervaci dokumentu.
Čl. 9

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. (celý článek konkretizovat podle skutečnosti)
Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 20 dokumentů .
Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
ČL. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení:
a)     povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:
a)     nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

Ztráta průkazu uživatele:
a)     za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2009
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou
VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Kynšperku nad Ohří
Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
V Kynšperku nad Ohří                                                  razítko knihovny

dne 10. 5. 2018                                                              podpis knihovníka

( vedoucího knihovny )

 

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Městská knihovna v Kynšperku nad Ohří.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu …)

Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon…)

Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…)

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace[1]. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi dokud trvá jeho registrace. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Městská knihovna v Kynšperku nad Ohří.

PŘEHLED POPLATKŮ

  Městské knihovny Kynšperk nad Ohří 

 

 1. POPLATEK ZA REGISTRACI NA 1 ROK

Dospělí pracující 60 Kč

Děti do 15 let 30 Kč

Důchodci, studenti, ženy na MD, nezaměstnaní 40 Kč

Důchodci nad 75 let zdarma

 

 1. ZAMLUVENKOVÁ SLUŽBA

Upozornění zaslané  e-mailem  zdarma

 

 1. PŘIPOMÍNKA PŘED UPLYNUTÍM VÝPŮJČNÍ LHŮTY e-mailem zdarma

 

 1. POPLATKY Z PRODLENÍ

(za překročení výpůjční doby) Oznámení o překročení výpůjční doby se posílají pouze  e-mailem, odeslání není zpoplatněno. První upozornění na překročení výpůjční lhůty (tj. u časopisů po 14 dnech, u ostatních dokumentů po 30 dnech). Druhé a třetí upozornění (vždy po 14 dnech od předchozího)

Výpočet poplatku z prodlení: 1 Kč za 1 svazek/ 1 den (např. 10 svazků   vrácených se zpožděním 10 dní = 100 Kč)

 

 1. POPLATKY Z PRODLENÍ U MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Stejné jako u dokumentů z Městské knihovny Kynšperk nad Ohří (viz bod 4) + navýšení o částku, kterou požaduje půjčující knihovna

 

 

 1. POKUTY PŘI ZTRÁTĚ MATERIÁLU
 2. a) Kniha, hra, audiokniha nebo časopis téhož vydání
 3. b) Kniha, hra, audiokniha nebo časopis jiného vydání
 4. c) Zaplacení pořizovací hodnoty dokumentu

V případě c) je čtenář povinen navíc zaplatit poplatek za nové knihovnické zpracování,

který činí: 20Kč

 1. POPLATKY ZA MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBU

Poplatek za 1 svazek zapůjčený prostřednictvím MVS 100 Kč

Poplatek za MVS pro knihovny 50 Kč

 1. POPLATKY ZA ZTRÁTU ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU

Dospělí 12 Kč

Děti 7 Kč

 1. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

zdarma (s časovým omezením, pokud je přítomen další zájemce)

 1. REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (KOPÍROVÁNÍ A TISK)

 Černobílá kopie

 A4 jednostranně 2 Kč –  oboustranně 3 Kč

 Pokud si přinesete vlastní papír snižuje se cena o 1 Kč

 Barevná kopie

 Text

 A4 jednostranně 7 Kč –   oboustranně 13 Kč

 Obrázek

 A4 jednostranně 10 Kč –  oboustranně 20 Kč

 Příplatek za barevný papír A4 1 Kč